10 Eylül 2014

Yavaş Yavaş Ama Sağlıklı Zayıflayın

Bugünkü modern tıp bilgisi artık kesin olarak kabul etmektedir ki, doğru ve sağlıklı bir zayıflama, ancak bir yandan alman kalorilerin kısıtlanması, bir yandan da jimnastik ve yürüyüşler gibi günlük faaliyetleri, do*layısıyla kalori sarfiyatını artırmakla mümkündür. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar göstermiştir ki, haftada yarım veya en çok bir kilodan fazla zayıflama hatalıdır ve çok zararlıdır. Daha Önce sözünü ettiğimiz hızlı zayıflamanın sakıncalarından kurtulmak için ya*vaş, kerte kerte zayıflamayı prensip olarak kabul etmek gerekir. Haftada yarım kilo, ayda iki kilo, dört ayda sekiz kilo eder.

Bunu, zararsız olarak haftada bir kilo*ya da çıkarabiliriz. Böylece ayda dört, dört ayda 16 ki*lo eder. Böylece, anormal derecede şişman olan bir kişi dahi, birkaç ay gibi belirli bir süre içinde normal kilo*ya dönmüş olur. Bu Nasıl Sağlanır? Aslında, bu güç olmayan, büyük bir yoksunluk ve*ya kısıtlamayı gerektirmeyen, aksine çok basit bir za*yıflama rejimidir. Bu rejim iki yönlüdür. Her bir yön, haftada yarım kilo vermeyi öngörmektedir, iki yön bir*likte uygulandığında haftada bir kilo vermek mümkün . olmaktadır. Bunlar A) Kısıtlama, B) Harcama, yöntem*leridir. A) Kısıtlama Yöntemi: Yenilen yemeklerden ve içilen içeceklerden kısmen azaltılmasına dayanan, olağan ve kolayca zayıflamadır. Genel olarak bütün besinlerden yemek ve fakat Ölçülü, aynı zamanda özellikle kalorileri yüksek, yağlı ve şiş-manlatıcı gıdalardan mümkün olduğu kadar az ve ölçülü yemekle mümkündür bu rejimi sağlamak. Böylece, vü*cut yeterli protein ile gerekli vitaminleri ve mineralleri alacak ve azar azar. zayıflayacaktır. Bu yöntem büyük bir kısıtlama gerektirmediğinden, istendiği kadar uzun süre uygulanabileceğinden ve başarılı sonuçlar verdiğin*den, en uygun bir rejim olarak kabul edilmektedir. Bu*rada esas amaç, kişiyi şişman olmasına neden olan gün*lük yiyecek ve içeceklerden ve bunların verdikleri ka*lorilerden günde 250 ile 500 kalori daha az almasını sağ*lamaktır. Böylece günde 250 kalori haftada 1750 kalori eder id, bu da haftada 250 gram zayıflamak demektir. Eğer günde 500 kalori daha az alınırsa, haftada (500X7 = 3500) kalori eder ki, bu da haftada yarım kilo zayıf*lamak demektir. Şu halde, bizim Önerimize göre, günde ortalama 2400 veya 2500 kalori alan bir kişiyi, bundan, günde yalnız 500 kaloriyi kısıtlamaya davet etmektir. Diğer bir deyimle, günlük alıştığı yiyecek ve içecekler*den % 20 veya % 25 kısıtlayıp daha az yiyecek ve içe*cektir. Bu da, kolay ve hiç de zor olmayan bir rejimdir. Zayıflamaya kararlı bir kişi, kalori değerleri yüksek olan yiyecek ve içecekleri, özellikle yağ ve yağlı besin*leri azaltarak, doyuran ve fakat kalori değerleri daha az olanlardan nispeten daha fazla yemeli ve fakat bunlar*da da ölçüyü kaçırmamalı. Aksi takdirde, zayıflama ye*rine kilo almır. Aynı miktarlarda yiyecek ve içecekle*rin verdikleri net kalori miktarlarını kitabımızın 13′ün*cü bölümünde bulmak mümkündür. Kalorisi yüksek ve kolayca şişmanlatan gıdalar arasında ekmek, makarna, börek, mantı ve diğer undan yapılmış hamur yemekleri ve hamur talıları, pastaları; çikolatayı ve şekerli besin-’ leri Özellikle sayabiliriz. Japonların şişman olmamaları*na neden, mutfaklarına üç beyaz hemen hemen girmez. Bunlar, Un, Yağ ve Şeker’dir. Bu rejimin, diğer rejimlere göre, bir üstünlüğü vardır. O da, kilo verip zayıfladıktan sonra tekrar şişman*lamak olasılığı çok azdır bu rejimin uygulanmasında. Kısa zamanda ve hızlı zayıflamada gösterilen olağanüs*tü çaba, genellikle kısa süreli olmaktadır. Zira, fazla mahrumiyet. ve kısıntı bir gün iradeyi zayıflatmakta ve tekrar eski alışkanlıklara dönülmektedir. Böylece, veri*len kilolar tekrar alınmaktadır. Sık sık kilo alıp verme*nin, ne kadar zararlı olduğuna daha Önce de temas et*miştik. Buna rağmen, maalesef, kısa zamanda zayıfla*yanların tekrar şişmanladıklarını sık sık görmekteyiz. Kilo vermek deyince akla ilk gelen, yiyecek ve içecek*lere bir makul sınır konmasıdır. Ama rejim, aç kalmak değtildir. Yukarıda izah ettiğimiz gibi, aç kalarak kilo verme*yi deneyenler, ya bu yüzden sağlıklarını kaybederler, ya da rejime dayanabilme uğruna sinirleri bozulur. Önemli olan, sistemli beden hareketleri veya yürüyüşlerle des*teklenen, kişiyi aç bırakmayan bir rejim olmalıdır ki, bizim önerdiğimiz rejim de budur. Günlük alınmakta olan 2000 veya 2500 kaloriden 500 kalorilik bir azaltma (yani % 20 ile % 25 oranında bir kısıtlama) öngörülmek*tedir ve aynı zamanda sabahları 5-10 dakikalık bir jim*nastik hareketleri ile çok yararlı olan yürüyüşler tav*siye edilmektedir. Bunların ayrıntılarına ileride değine*ceğiz. Bir zamanlar ilaçlarla zayıflama, özellikle hanımla*rımızda, moda haline gelmişti. Bunlar arasında, iştah ke*siciler, idrar söktürücüler ve peklik gidericiler yer alı*yordu. Ancak, zamanla bunların yarardan çok zararlı ol*dukları ve sinir sistemini bozdukları görülerek, günü*müzde hemen hemen terk edilmişlerdir. Diğer taraftan birçok bu tür zayıflatıcı ilaçların özellikle sinir sistemi üzerine yaptıkları zararlar dikkate alınarak, bunların üretimleri ve satışları Sağlık Bakanlığı tarafından ya*saklanmıştır. Bugünkü görüşlere göre, sağlığı bozmadan zayıflatıcı bir ilaç mevcut değildir. İdrar söktürücü ilaçlar, terletici sıcak banyolar sadece vücuttaki su kaybı*na neden olur. Bunun da zayıflama ile hiçbir ilgisi yok*tur. Çünkü bir müddet sonra, vücut yitirdiği suyu yine tutar. Hamam ve saunalardan sağlanan kilo vermeler de böyledir. Kaybolan kiloların büyük kısmı sudur ve bu da sonradan yine alınır. Şu halde, hamamlar ve sauna, hareket ve kan dolaşımı açılarından yararlı, zayıflama açısından verdiği sevinç, geçicidir, idrar söktürücü ilaç*larla ilgili bir husus da, bunların sürekli alındığında böbreklerin etkilendiği kanıtlanmıştır. B) Harcama Yöntemi : Kolay ve sağlıklı zayıflama rejiminin ikinci yönte*mi de harcamadır. Bunda amaç, günlük kalori (enerji) sarfiyatını artırmaktır. Bu da kişinin yaşma ve sağlık durumuna göre düzenlenmelidir. Önce, her sabah kalk*tıktan sonra 5 veya 10 dakika el, kol ve bacak hareket*leri yapmak. 7-8 saatlik bir uykudan sonra böyle bir jimnastik yalnız kalori sarfetmek değil, kalp, damar, ci*ğerler, kaslar, kısaca sağlıklı yaşam açısından da çok yararlıdır. Bunun yanı sıra, gündüzleri işe veya göreve giderken yürüyerek gidilmelidir. Şayet görev yeri uzak ve geç kalmak olasılığı varsa, görevden dönerken yürü*yerek evinize gelin. Veya hiç değilse, yolun yarısını yü*rüyerek yarısını da bir araçla gidin veya gelin. Enerji (kalori) sarfiyatını artırıcı birçok metot öne*rilmiştir. Ancak, çeşitli nedenlerden dolayı, herkes her tür sporu yapamaz. Bu nedenle, bizce en uygun iki me*tot vardır, herkese ve her yaşa göre. Bunlar sabah jim*nastiği ve yürüyüşleridir. Akşamları yarım saat kadar erken yatmanın ve sa*bahları da yarım saat erken kalkmanın büyük yararı vardır sağlık açısından. Birincisi, kalkarken 5-10 dakikalık bir jimnastik hareketi ki, bunun yararlarını söyle*miştik. Sabah jimnastiğinden amacımız, resimde de gö*rüleceği gibi el, kol ile yanlara ve öne, arkaya doğru eğilme hareketleridir. Bu hareketler, dediğimiz gibi, bü*tün gece dinlerime halinde olan kasların zinde olmala*rını ve ayrıca, kan dolaşımını hızlandırır, günün çalış*malarına hazırlık yapar Kuşkusuz bir miktar kalori de bu arada harcanır. İkincisi ise, kahvaltı açısındandır. Öğünler kısmında da belirttiğimiz gibi, sabah kahvaltısı çok yararlı, önemli ve gereklidir. Sabah kahvaltısı ayak*üstü birkaç lokma atıştırmakla olmaz ve yanlıştır. Kah*valtı kesinlikle oturarak ve rahat yapılmalıdır. Bu husus iki yönden Önemlidir. Birincisi 7-8 saatlik bir uykudan ve en az 400-500 kalori harcamadan sonra bu süre zar*fında mide ve bağırsakların boşalan büyük bir kısmını doldurmak gerekir. Bunları öğlen yemeğine kadar boş bırakmak ve bu organların boşa çalışmaları yanlıştır. Bu organlar devamlı olarak ve fakat değişik oranlarda ha*reket halindedirler. Böylece, uzun bir açlıktan sonra de*poyu doldurmak gereklidir. îkincisi ise, günün mesleki faaliyetini daha iyi ve daha verimli bir şekilde yapabil*mek için mide esaslı bir şekilde doldurulmalıdır.Yürüyüşler : Sağlıklı bir zayıflama, ancak bir taraftan
rejim di*ğer taraftan da sabah jimnastiği ve günlük yürüyüşlerle mümkündür. Yoksa, yalnız birkaç gün aç kalmakla sağ*lanmaz. Günlük yürüyüşler için, diğer spor hareketlerin*de olduğu gibi, kişinin yaşı söz konusu değildir. Böylece, her yaşta ve her yerde yapılabilen bir spordur, yürü*yüşler. Bugünkü tıp biliminde görüşler çok değişmiştir. Bugün kalp krizi ve hatta kalp ameliyatı geçirmiş has*talara da yürüyüşler önerilmektedir. Şu halde, bugünkü görüşlere göre yürüyüşler her yaşın sporudur. Zayıflamak için çok da acele edilmelidir. Zayıflamak denince de akla sıfır beden olmak gelmemelidir.

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir